Banner
Artboard 1
rms_yt_ac_th
banner รับสมัคร ป.ตรี
previous arrow
next arrow

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

” มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “

 

ข่าวสาร ประกาศ

ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย

กิจกรรม

สาขาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)
 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานโครงสร้าง
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานก่อสร้าง
 • สาขางานสถาปัตยกรรม
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานการจัดการสำนักงาน
 • สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • สาขางานอการโรงแรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานเทคนิคเครื่องกล – อุตสาหกรรม
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
 • สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทาง – อุตสาหกรรม
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • สาขาเทคนิคการก่อสร้าง
 • สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขางานการจัดการการสำนักงาน
 • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขางานธุรกิจดิจิทัล
 • สาขางานดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

YTC.

      วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
     เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์
     เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

Contract Us.

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-756701
โทรสาร 045-756705
Mail : [email protected]

Social Icons