คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งธุรการหน่วยเบิก ประจำปีงบประมาณ 2558

15 พ.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

23 มี.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

23 มี.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางวัน)

23 มี.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ

23 มี.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 25578

3 มี.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

18 ก.พ. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

21 ม.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางคืน)

21 ม.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (กลางวัน)

21 ม.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ

21 ม.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำทำเนียบนักเรียนนักศึกษา "พะยอม57"

12 ม.ค. 58
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 18 พ.ย. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครู เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีของหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก

31 ต.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ครู อาจารย์ ดูแลและควบคุมความเรียบร้อยของนักศึกษา

30 ต.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557

8 ก.ย. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานย้อนรอยวันสุนทรภู่

24 ก.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

24 ก.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
นักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556

18 ก.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ประจําปีการศึกษา 2556

21 มี.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประจำปีการศึกษา 2557

19 มี.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2
ภาคเรียนที่1/2557

20 ม.ค. 57
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ V- net ประจำปีการศึกษา 2556
(พร้อมรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ)
8 ม.ค. 57
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre V- net ประจำปีการศึกษา 2556 8 ม.ค. 57
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
18 ธ.ค. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลตั้งค่ายพักแรม 3 ธ.ค. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักเรียนกรณีพิเศษ (โควตา)
ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
27 พ.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ทดสอบความถนัดและขึ้นทะเบียนระดับ ปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2556
27 ก.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกาาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2556 16 ก.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555
11 ก.ค. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดอบรมครูเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
28 มิ.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "วัยใสห่างไกลยาเสพติด"  20 มิ.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา อศจ. ประจำปีการศึกษา 2556  11 มิ.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2556
 
10 มิ.ย. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2556
 
28 มี.ค. 56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
ประจำปีการศึกษา 2555
 
22 มี.ค.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
 
26 ก.พ.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555  26 ก.พ.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
และภาคเรียนที่ 1/2556
 
20 ก.พ.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556  4 ก.พ.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2555
 
31 ม.ค.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556  30 ม.ค.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  V-Net  ประจำปีการศึกษา ประจำปี 2555  8 ม.ค.56
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2555  25 ธ.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ รับสมัคร
และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน (โควตา) ระดับ ปวช.
 
7 ธ.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556  11 ก.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  3 ก.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและรับเงิน นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2555
 
31 ส.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
 
24 ก.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะกรรมการฝ่ายนิเทศ
และติดตามการฝึกงาน
 
28 มิ.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครู อาจารย์ดูแลความเรียบร้อยแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง  22 มิ.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ครู อาจารย์ดูแลและควบคุมความเรียบร้อยของนักศึกษา  22 มิ.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555  21 มิ.ย.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี
เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 1/2555
 
10 พ.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 2, 3 และ ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
23 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินการ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555
 
23 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554  22 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554
 
8 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2554
 
3 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปี 2554
 
3 ก.พ.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2554  5 ม.ค.55
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
 
26 ก.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2554  26 ก.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดสอนฤดูฝน ประจำปีการศึกษา 2554  13 ก.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  13 ก.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2554 7 ก.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2554  22 ส.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2554  4 ส.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ   26 ก.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   8 ก.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตามการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2554 1 ก.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 29 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตามการฝึกงาน 27 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 27 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างสามล้อโยกสำหรับคนพิการ 24 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะกรรมการฝ่ายนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2554 24 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2554 9 มิ.ย.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 31 พ.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดริ้วขบวนงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2554 11 พ.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2554 31 มี.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน และทดสอบความถนัด ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2554 31 มี.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเช็คผลการเรียนก่อนดำเนินการอนุมัติการจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 14 มี.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2554 14 มี.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2554 24 ก.พ.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 11 ก.พ.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเปิดสอนฤดูร้อน ปีการศึกษา 53 ประจำปีการศึกษา 2554 9 ก.พ.54

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2553

8 ก.พ.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2554 8 ก.พ.54

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2553

8 ก.พ.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินและรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน ระดับ ปวช.โควตา (กรณีพิเศษ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 16 ม.ค.54

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

31 ม.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2554 16 ม.ค.54

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนการเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554

10 ม.ค.54
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ" 21 ธ.ค.53

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554

7 ต.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 7 ต.ค.53

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553

6 ต.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553 6 ต.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน นักเรียน - นักศึกษา 21 ก.ย.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553 (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 31 ส.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553 (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,คหกรรม,ศิลปกรรม,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,วิชาชีพระยะสั้นและหมวดวิชาพื้นฐาน) 31 ส.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 21 ก.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 13 ก.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประตูหน้าและประตูหลัง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 9 ก.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้เข้ารับอบรมเชิงวิชาการ 29 มิ.ย.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 16 มิ.ย.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ความทันสมัย : กิจกรรมที่ 4 พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา” 8 มิ.ย.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน "โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ความทันสมัย : กิจกรรมที่ 4 พัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา" 3 มิ.ย.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน สถานการณ์ฉุกเฉิน 20 พ.ค.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย - จีน 23 มี.ค. 53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขอจัดตั้งโครงการห้องเรียนขงจื๊อ 23 มี.ค. 53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2553 24 ก.พ.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงินนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2553 18 ก.พ.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 15 ก.พ.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 255 9 ก.พ.53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนการเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 14 ม.ค. 53
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลตั้งค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 14 ม.ค. 53