การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายมงคล จึงมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร คณะครู นักเรียน นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น มี ๒๐ จังหวัด  ๑๕๗ ชมรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานต้นแบบทอง ทั้งนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานของวิทยาลัยเทคนิคยโสธรในระดับประเทศต่อไป

การประเมินและคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับกลุ่มสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ ๘ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับกลุ่มสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ดูภาพ

รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับรายตัวนักเรียน นักศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๖๖๑ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามารายงานตัวเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ดูภาพ

แบบฟอร์ม/เอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ศธ.02 ออนไลน์
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2561
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
แบบฟอร์มขออนุญาตออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) สำหรับแผนกวิชา
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) สำหรับบุคคล
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561
ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะทั่วไป-เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
แบบบันทึกขออนุญาตซื้อ/จ้าง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560
เครื่องมือเก็บข้อมุูล SAR 59
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าว 4 ภาค ปี 2560
แจ้งตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มขออนุญาตออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบ Volume License วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๖๐"
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดชื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อม ROBOT Cold Metal Transfer วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานรวมกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ในวันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 09.09 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอเชิญประชุม หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้รับผิดชอบชิ้นงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 11.00 น.
แบบฟอร์มโครงการและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559 (.rar)
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาและครูประจำแผนกวิชาการขายและการตลาด ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาและครูประจำแผนกวิชาการขายและการตลาด ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558

 

ข่าวประกาศ


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรีฯ โดยวิธีคัดเลือก 17 ต.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 11 ต.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และมาตรการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 11 ก.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 24 พ.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 21 พ.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 21 พ.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 03 พ.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือเรียนฟรีฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยวิธีคัดเลือก 23 เม.ย. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 19 เม.ย. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว 17 เม.ย. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 02 เม.ย. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 มี.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 21 มี.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 18 มี.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 12 มี.ค. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (คร) 25 ก.พ. 62
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 26 ธ.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพรร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) 20 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ e-testing 13 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 12 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 พ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 29 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 26 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ e-testing 26 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนฟรีฯ โดยวิธีคัดเลือก 26 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 16 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2562) 16 ต.ค.61
(ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 9 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ร่างประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร) 9 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 9 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 4 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์) 4 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร) 4 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร (ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร) 4 ต.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ก.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3 ก.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในระบบและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3 ก.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 5 มิ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 1 มิ.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 21 พ.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี และเจ้าหน้าที่งานการเงิน 10 เม.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี และเจ้าหน้าที่งานการเงิน) 5 เม.ย.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 มี.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร 15 ก.พ.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2, 3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 6 ก.พ.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2/2560 1 ก.พ.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง แจ้งปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 29 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB 2/2561 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 26 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 3 ม.ค.61
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ธ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 21 ธ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 18 ธ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทลบ.) ประจำปีการศึกษา 2561 15 ธ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูพิเศษ 8 ธ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 7 พ.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาค 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 4 พ.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ 1 พ.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 11 ต.ค.60
ยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 11 ต.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 6 ต.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8 ก.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ส.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 31 ส.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน 17 ส.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน 15 ส.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝวึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีประสาน 9 ส.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 9 มิ.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 8 มิ.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 2 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 1 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 26 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่1) 25 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  24 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  15 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  12 พ.ค.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  04 พ.ค.60
ประกาศรายชื่อผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ)  05 เม.ย.60
ประกาศรายชื่อสอบเข้าเรียนระดับ ปวช  04 เม.ย.60
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  27 มี.ค.60
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  16 ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  30 ม.ค.60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบ Volume License วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 26 ม.ค.60
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  26 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ปวช 2560  13 ม.ค.59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ปวส 2560 13 ม.ค.59
     
     
     

 

คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีของ หน่วยจ่ายและหน่วยเบิก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 2563 15 ต.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 19 ส.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 12 ก.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 02 ก.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 7 พ.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 3 พ.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  25 มี.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561  07 มี.ค.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3,ปวส.2 และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 21 ก.พ.62
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีของหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ต.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 3 ต.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 6 ส.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุยายน 2561 31 พ.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 16 พ.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 11 พ.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2561 1 พ.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2561 27 มี.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 20 มี.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 20 มี.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 6 มี.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2,3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 6 ก.พ.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กุมภาพนธ์ 2561 28 ม.ค.61
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2561 28 ธ.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560 20 ธ.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ปีการศึกษา 2560 30 พ.ย.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีของหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561 30 พ.ย.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ธันวาคม 2560 28 พ.ย.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560 30 ต.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2560 30 ส.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2560 31 ก.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 กรกฎาคม 2560 20 ก.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกฎาคม 2560 27 มิ.ย.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งตณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 31 พ.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มิถุนายน 2560 29 พ.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา (ระดับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 4 พ.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2560 28 เม.ย.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2560 28 มี.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 2 มี.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 2560 27 ก.พ.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559 31 ม.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 30 ม.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2559 26 ม.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 26 ม.ค.60
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2560 29 ธ.ค.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ปีการศึกษา 2559 (Sport day) 30 พ.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ปีงบประมาณ 2560 23 พ.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 22 พ.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 22 พ.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 22 พ.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ต.ค.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559 10 ต.ค.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ตุลาคม 2559 10 ต.ค.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน และรับเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 9 ก.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2559 1 ก.ย.59
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2559 1 ส.ค.59
                           
 ดูคำสั่งทั้งหมด

 

VDO ประชาสัมพันธ์

 

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Search Our Site

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมปอง  ทองศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

 

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

V-COP Zone

 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

Facebook