แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (General Subject Department)

   
 

นางกิ่งกมล  สังข์ทอง
Mrs.Kingkamon  Sangthong

ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
ศษ.บ. ภาษาไทย

 
                                                                                                         หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ                                                                                                              

  แผนกวิชาคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                                       

 

                                

นายอภิศักดิ์  บุญประสพ
Mr.Apisak  Boonprasob

คบ. คณิตศาสตร์

 

นายวิริยะ  ราชณุวงศ์
Mr.Wiriya  Ratchanuwong

ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)

 

นางหนูพัด  ปักเขมะยา
Mrs.Noopat  Pakkemaya

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.บ. สถิติประยุกต์

  นางนภัสวรรณ  อินทนนท์
Mrs.Napaswan  Intanon

กศ.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
     
     

 

 

  แผนกวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                     
 
     
 

นางเรวดี  ศรีธัญรัตน์
Mrs.Rawadee  Sritunyarat

วท.บ. เคมี

 

นางมุขดา  โอบอ้อม
Mrs.Mukda  Ob-aom

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

 

นางสาวนิดถา  นครราช
Miss.Nidtha  Nakornrat

วท.ม. เคมี
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วท.บ. เคมี
 

     
   
  นายสุริยา  สาโรจน์
Mr.Suriya  Saroth

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
     
ครูพิเศษสอน                                                                                                                                                                                                                           
      
    นางละมัยพร ชยันตรดิลก
Mrs. Lamaiphon  Shayuntaradeelok

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

     
 
 
 
  แผนกวิชาภาษาไทย                                                                                                                                                                                                                     

 

   
 

นางธัญญรัตน์  แสนสุข
Mrs.Tanyarat  Saensuk
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศษ.บ. ภาษาไทย
คบ. บรรณารักษ์ศาสตร์

 
     
 

นางกิ่งกมล  สังข์ทอง
Mrs.Kingkamon  Sangthong

ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
ศษ.บ. ภาษาไทย

 

นางชณิตา  สินเติม
Mrs.Chanita  Sinterm
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. ภาษาไทย 

     
ครูพิเศษสอน                                                                                                                                                                                                                          
     
     

 

  นายธันวา แสนบุญมา
MR. Thanwa  Sanboonma

ศศ.บ.ภาษาไทย

 

 

 
  แผนกวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                     

 

   
  นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์แหวน
Miss.Patcharaporn  Wongwaen

คบ. ภาษาอังกฤษ
 
     
นางนลินทิพย์  บุญทรัพย์ชิณ
Mrs.Nalintip  Boonsapchin

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางรังสิยา  ณุวงษ์ศรี
Mrs.Rangsiya  Noowangsri

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางพิมพ์ประไพ  คำโฉม
Mrs.Pimprapai  Kamchom
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
     
 
นางสาววราภรณ์  พนิกรณ์
Miss.Waraporn  Panikorn

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางจิราภรณ์  เชื้อชา
Mrs.Jiraporn  Chveacha

กศ.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางปักจิต  คำศรีสุข

Mrs.Pakjit  Khumsrisuk
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

     
  นายญัฐวุฒิ มาตย์เหลือง

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
 
 
     
 
 
  แผนกวิชาสังคมศึกษา                                                                                                                                                                                                                  
 
 
     
   นางสาวจารุริณ  โสหา
Miss.Jarurin  Soha

ศศ.บ.รัฐศาสตร์
 
     

ครูพิเศษสอน                                                                                                                                                                                                                        
   
     
   
นางสาวโสภา  จันทะเวช
Miss.Sopa  Chantawate

คบ.สังคมศึกษา
   นางสาวกานดาวดี มณีวัน
Miss.Kandawadee  Maneewan

คบ. สังคมศึกษา
     
 
 
  แผนกวิชาพละศึกษา                                                                                                                                                                                                              
 
   
     
                                                                                                                                                                                                                      
 
 นายจักรธรรม ชยันตรดิลก
MrJakkratam  Chayantradilok

วท.บ.นันทนาการ
  นายอรรถพล   หาไชย
Mr.Atthaphon   Hachai
ค.บ. พลศึกษา