แผนกวิชาการโรงแรม (Hotel Industry Department)

 
 
 
 
 นางสมผล  แขวงเมือง
Mrs.Sompon  Theeranan
กศ.บ. คหกรรมทั่วไป
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
 
 
 
 
 
 
 
นางพูนทรัพย์  ไพเราะ
Mrs.Poonsap  Priroh

กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 
  นางสาวปิยาภรณ์  พุทธวรรณ
Miss.Piyaporn Phutthawan
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรม
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
     
ครูพิเศษสอน
     
 
 
 
นายอาทิตย์  สมประสงค์
Mr.Artis  Somprasong
ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม)