แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutition Department)

 
 
 
 
นางสาวเปล่งศรี  อ่อนพลุ้ย
Miss.Plengsri  Onphlui

ศน.บ. ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวอุบล  ไชยพงษ์
Miss Ubon  Chaiyapong
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
 
 
นายสิริสร ศรีสุข
Mr.Sirison Srisuk

ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤมล  พงซ์ศสตร์
Narumol  Pongsart
ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
  นางสาวอรญาณ์  นามหมีด
Miss Auraya  Nammeed
วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร