แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ (Food and Nutition Department)

 
 
 
 
 
 นางสาวอุบล  ไชยพงษ์
Miss Ubon  Chaiyapong
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
 
 
นายสิริสร ศรีสุข
Mr.Sirison Srisuk

ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤมล  พงซ์ศสตร์
Narumol  Pongsart
ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
  นางสาวอรญาณ์  นามหมีด
Miss Auraya  Nammeed
วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร