แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (Machine Shop Department)

 
 
 
 
นายรังสรรค์ ศรีเสมอ
Mr.Rangsan Seesamer
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส. เครืองมือกล

 
 
 
 
 
นายทวี มณีสาย
Mr.Tawee Maneesiay
คอ.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศศ.ม. พัฒนาสังคม
 
นายมงคล  ช่างเกวียน
Mr.Mongkol  Changkian
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
 
  นายจุมพล  ชุมสงค์
Mr.Jumpol  Chumsong
คอ.ม. เครื่องกล
ปทส. เครื่องมือกล
    นายธนกร  จันทร์ทอง
Mr.Thanakorn  Janthong
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุสาหการ
ครูพิเศษสอน
     
 
นายภาณุพงษ์ คลังกลาง
Mr.Panupong Klungklang
คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 
นายปรีดา  แข็งขันธ์
Mr.Preeda  Kheangkhan

วศ.บ. อุตสาหการ
 
 
 
     
    
นายคชสรณ์  หินเธาว์
Mr.Khotchasorn  Hinthao

คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

  นายสมยศ  หมื่นแสน
Mr.Somyot  Muensan
คอ.บ.วิศวกรรมการผลิต

 นายวุฒิชัย  สายเชื้อ
Mr.Wuttichai  Saichua
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 preview   preview
นางสาวหทัยรัตน์  นามวงษา
Miss.Hathairat  Namwongsa
วศ.บ.อุตสาหการ
 
 
นางสาวธุมาวดี  ณ ระนอง
Miss.Tumawadee  Naranong
วศ.บ.เครื่องกล