แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (Fundamental Technique Department)

 
                                
 
                                  
 
 นายประกิต  แสนสุข
Mr.Prakit  Sandsuk
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
น.บ.นิติศาสตร
 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
 
 

 นายณรงค์ชัย  สุนทรา
Mr.Narongchai  Sontara

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 นายณัฐพงศ์  จันทร์ศิริ
Mr.Nutthapong  chansiri

ปทส.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม