แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (Building Construcktion Department)

 
 
 
 
นางสาววรางคณา พิมพ์ทอง
Miss Warangkana Pimthong
วศ.บ. โยธา
 
 
 
 
 
 
 
นายสรายุทธ  เทพมณี
Mr.Sarayut  Thepmanee

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  นายสุริยา  สาลีวัน
Mr.Suriya  Saleewan
วศบ. วิศวกรรมโยธา
ปทส. การก่อสร้าง
นายสมคิด  สินเติม
Mr.Somkid  Sintoem

คอ.ม. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
 
 
 
 
นายสุขสันต์  นาธงชัย
Mr.Suksan  Natongchai

คอ.บ. วิศวกรรมโยธา
 
นายพูลสุข  เวชกามา
Mr.Poolsuk  Wetchagama

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
 
นายสรศักดิ์ ไชยนา
Mr.Sarasak Chaiyana
กศ.ม. การศึกษานอกระบบ
 
นายดลชัย  จันทรุทิน
Mr.Donchai  Juntarutin
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
 
 
 
ครูพิเศษสอน
     
   
 
นายไผ่  ชยันตรดิลก
Mr.Phai  Chayantradilok

วท.บ.การบริหารงานวิศวกรรมโยธา