แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (Building Construcktion Department)

 
 
 
 
นายสรศักดิ์  ไชยนา
Mr.Sarasak  Chaiyana

กศ.ม. การศึกษานอกระบบ
 
 
 
 
 
 
 
นายสรายุทธ  เทพมณี
Mr.Sarayut  Thepmanee

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  นายสุริยา  สาลีวัน
Mr.Suriya  Saleewan
วศบ. วิศวกรรมโยธา
ปทส. การก่อสร้าง
นายสมคิด  สินเติม
Mr.Somkid  Sintoem

คอ.ม. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
 
 
 
 
นายสุขสันต์  นาธงชัย
Mr.Suksan  Natongchai

คอ.บ. วิศวกรรมโยธา
 
นายพูลสุข  เวชกามา
Mr.Poolsuk  Wetchagama

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
 
นางสาววรางคณา  พิมพ์ทอง
Miss Warangkana  Pimthong
วศ.บ. โยธา
 
นายดลชัย  จันทรุทิน
Mr.Donchai  Juntarutin
คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
 
 
 
ครูพิเศษสอน
     
   
 
นายไผ่  ชยันตรดิลก
Mr.Phai  Chayantradilok

วท.บ.การบริหารงานวิศวกรรมโยธา