แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Department)

 
 
 
 
นายเพิ่มพูล  อนันตา
Mr.Permpoon  Ananta

คอ.ม. ไฟฟ้า
ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
 
 
 
 
นายสังวร  บุบผาสังข์
Mr.Sangworn  Bupphasang
กศ.ม. บริหารการศึกษา
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 
นายจำเริญ  ศรีวะโสภา
Mr.Chumroen  Srivasopha

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
 
นายประสิทธิ์  ถาวรศิริภัทร
Mr.Prasit  Thawornsiripat

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
 
 
นายศุภฤกษ์  ศรีดาว
Mr.Suparuek  Sridao

คอ.ม. ไฟฟ้า
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นายประศาสน์  คำตา
Mr.Prasrat  Kamta

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา
คอ.ม. ไฟฟ้า
นายบรรเจิด  เรศสันเทียะ
Mr.Banchoed  Ratsanthia

คอ.ม. ไฟฟ้า
ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

     
นายกฤตพล  สุดบอนิจ
Mr.Krittaphol  Sudbornit
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า


นายสนั่น  คำบุดดา
Mr.Sanan  Khambudda

คอ.ม. ไฟฟ้า
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง

นายสุรศักดิ์  บุญเอก
Mr.Surasak  Boonake

คอ.ม. ไฟฟ้า
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
     
     
นายปริวัชร  คำศรีสุข
Mr.Pariwat  Khamsrisuk

ศษ.ม.การบริหารหารศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 นายศุภมิตร  รัตนมงคล
Mr.Supamit  Ruttanamongkonl
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
นายอดิสรณ์  ไหว้พรหม
Mr.Adisorn  Waiphom

วศ.บ. ไฟฟ้ากำลัง
 
   
     
     
    พนักงานราชการ  
 
 
 
  ว่าที่ ร.ต.วิเศษ มาอินทร์
Acting Sub Lt.Viset Ma-In
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
 
นายสรพงษ์ พอกพูน
Mr.Sorraphong Pokpoon
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
นายจิรวัฒน์ ภิญโญ
Mr.Jirawat  Pinyo
คอ.ม.ไฟฟ้า
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วศ.บ.ไฟฟ้า 
     
ครูพิเศษสอน
     
 
นายอาทิตย์  ด้วงคำ
Mr.Arthit  Duangkham

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
นายยุทธศิลป์  หูตาชัย
Mr.Yuttasin  Hutachai

คอ.ม. ไฟฟ้า
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะแสง
Mr.Saksit  Chanthasaeng
วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า