แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Department)

   
 
 
 
 

นายก้องกุล  กุลแก้ว
Mr.Kongkul  Kulkaew
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
 
 
 
 
 

  นายมังกร  ปินะกาพัง
Mr.Manggon  Pinagapang
คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  นายอานนท์    พัสดร
Mr.Arnon  Pussadorn

วศ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

  นายกมลศิลป์  คำพิลา
Mr.Kamolsil  Khumpila
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

    
 นางรัตติกาล  ใหญ่ล้ำ
Mrs.Rattikan  Yailam
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

  นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน
Mr. Phuriwat Kueathan

     
ครูพิเศษสอน
     
นางสาวปทุมทิพย์  ใจกล้า
Miss.Pathumtip  Jaiklar

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเข็มชาติ  พงษ์พาน
Mr.Khemchart  Pongpan

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวทัศพร  แสงทิตย์
Miss.Thassaporn   Sangtit

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
     
 
 นางยุพรัตน์  พัสดร
Mrs.Yuparat  Pussadorn

วท.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ