แผนกวิชาเลขานุการ (Secretary Department)

 
 
 
 
 
นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ
Mrs.Wanpen Theingsiri

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 
 
     
 
    
 นายเขมต์ธนัช  บางทราย
Mr.Khemthanat  Bangsai
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)


 

นางสาวชนิดา ชื่อสงวน
Miss.Chanida Chuensanguan

บธ.บ การจัดการทั่วไป