แผนกวิชาเลขานุการ (Secretary Department)

 
 
 
 
นางจงดี ชยันตรดิลก
Mrs.Jongdee Chayuntraradilok

บธ.บ.ธุรกิจศึกษาการเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
 
นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ
Mrs.Wanpen Theingsiri

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 นายเขมต์ธนัช  บางทราย
Mr.Khemthanat  Bangsai
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)