ผู้บริหาร (Chief excutive officer)

 

 
 
 
 
นายสมปอง   ทองศรี
Mr.Sompong   Thongsri
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 วิทยะฐานะผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 
 
     
     
     
 
 
นายพลทวิช  จันทรโคตร
Mr.Poltawit  Juntrakote
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
นายอานนท์ แสงเพชร
Mr.Anon Saengphet
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 
 
   
 preview
นายศราวุธ เมืองโคตร
Mr.Sarawut Muangkhot

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 นายถาวร ยาวะโนภาส
Mr.Tawron Yawanopat
คอ.ม.การบริหารการศึกษา
ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ