แผนกวิชาเลขานุการ

 

โครงการ ปี 2556

 

- สอนน้องพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 60 ชั่วโมง

- การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน รายวิชา การจัดประชุมสัมมน ระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพ

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวิดีโอ รายวิชา ก่ีสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ระดับ ปาช. 3

- การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ปวช

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

- การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช

- สอนน้องพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 60  ชั่วโมง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- การศึกษาคว่มพึงพอใจที่มีต่อสื่อ Power  Point รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ ระดับ ปวช

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพด้วยแบบฝึกทักษะการใช้สูตรและฟังชั่นโปรแกรม

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเลือกใช้กิริยาช่วยในรูปของประโยคปฏิเสธ ด้วยแบบผึกทักษะรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ Power Point รายวิชาคอมพิวเตอรืและสาระสนเทศเพื่องานอาชีพ

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ Power point รายวิชาพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ power Point รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช. 2

 

 

โครงการ ปี 2557

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทในสังคมเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี ของนักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการส่งงานผ่านทาง e-mail รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

- การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคโสธร ของนักเรียน นักศึกษา

- การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางมารยาทที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ

- การศึกษาสาเหตุการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

- สอนน้องพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบต่างประเทศ ด้วยโปรแกรม Microsoft office word 2007

- การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการจ้างพิมพ์งานของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร