ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-709106 โทรสาร 045-709199
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
045-709199
199
โทรสารวิทยาลัย (Fax)
หมายเลขติดต่อภายนอก
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
045-709100
100
ประชาสัมพันธ์
045-709101
101
ห้องผู้อำนวยการ
045-709102
102
ห้องผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
045-709103
103
งานบุคลากร
045-709104
104
ห้องผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาการศึกษา
045-709105
105
ห้องผู้ช่วยฝ่ายบริหารทรัพยากร
045-709106
106
งานธุรการ
045-709107
107
สถานีวิทยุวิทยาลัย
045-709108
108
งานวิชาการ
045-709109
109
งานศูนย์ข้อมูล
045-709110
110
งานทะเบียน
045-709112
112
ห้องพักครูอังกฤษ
045-709113
113
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
045-709114
114
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
045-709115
115
ห้องพักครูพุทธศาสนา
045-709116
116
ช่างเทคนิคพื้นฐาน
045-709117
117
ช่างเชื่อมโลหะ
045-709118
118
ช่างกลโรงงาน
045-709119
119
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
045-709120
120
ช่างสถาปัตยกรรม
045-709121
121
ช่างก่อสร้าง
045-709122
122
ช่างไฟฟ้ากำลัง
045-709123
123
ช่างยนต์
045-709124
124
งานวัดผล/ทวิภาคี
045-709125
125
ห้องพักครูพลานามัย
045-709126
126
ครัวล่าง
045-709127
127
ห้องพักครูเลขานุการ
045-709128
128
ห้องพักครูการตลาด
045-709129
129
งานหลักสูตร
045-709130
130
งานพัสดุกลาง
045-709131
131
งานอาคารสถานที่
045-709132
132
ร้านสหกรณ์
045-709133
133
หอสมุดกลาง
045-709135
135
งานกิจกรรม
045-709136
136
งานวางแผนและพัฒนา
045-709137
137
ห้องผู้ช่วยฝ่ายวางแผน
045-709138
138
บ้านพักผู้อำนวยการ
045-709139
139
ป้อมยาม
045-709140
140
งานปกครอง
045-709141
141
งานแนะแนว
045-709142
142
ห้องพักครูการโรงแรม
045-709143
143
งานประกันคุณภาพ
045-709145
145
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
045-709146
146
งานสื่อการเรียนการสอน
045-709147
147
มินิแบงค์
045-709152
152
งานสวัสดิการพยาบาล
045-709154
154
งานการเงิน
045-709155
155
ศูนย์วิทยบริการชั้นบน
045-709157
157
คหกรรม-ร้านเบเกอร์รี่
045-709159
159
ห้องพักครูภาษาไทย
045-709161
161
งานความร่วมมือ
045-709166
166
โทรสาร (Fax) อศจ.
045-709167
167
งานโครงการพิเศษ
045-709168
168
ห้องพักครูบัญชี
045-709184
184
หน้าห้อง ผอ.
045-709176
176
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์