เกี่ยวกับวิทยาลัย

   


วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ 175 ไร่ 3 งาน 149 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเทคนิคยโสธร" ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41 ล้านบาท โดยมีนายเสริญ หรุ่นรักวิทย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทคนิคยโสธร เป็นคนแรก
 
 • ตราประจำวิทยาลัย
 
 • ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ดอกพะยอม
 
 • ปรัชญาวิทยาลัย

“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พลานามัยสมบูรณ์”

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นศูนย์กลางพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษายุคใหม่"
"Center of Human Development in Modern Vocational Education"
 
 • พันธกิจ (Missions)
 
 
 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และนำวิชาชีพสู่ชุมชน
  “To develop students’ vocational competence towards community”
 2. พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ มีวิทยฐานะสูงขึ้น
  “To develop the teachers’ knowledge and experience to gain promotion ”
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
  “To develop learning resources to keep pace with modern technology”
 4. บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
  “To administrate and manage with participation and verifiable transparency”
 
 
 • อัตลักษณ์ (Identity)
“ทักษะดี มีคุณธรรม”
“Good skills Good moral”
ทักษะดี หมายถึง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ทั้งทักษะทางฝีมือ และทักษะทางปัญญา
มีคุณธรรม หมายถึง
เป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุขภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ
 
 • เอกลักษณ์ (Unique)
“บริการวิชาชีพ”
“Professional Services”

ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน สังคม หน่วยงานอย่างทั่วถึง และให้บริการด้วยจิตอาสา

 
 • Directors'House
  Mr.Sern Runh-Rukvith B.E.2517-2521
  Mr.Suthi Polhsawasdi B.E.2521-2523
  Mr.Plern Kitchawee B.E.2523-2528
  Mr.Padermchai Srivichian B.E.2528-2533
  Mr.Songsawardi Tipkongka B.E.2533-2537
  Mr.Thirapong Sareerat B.E.2537-2540
  Mr.Norm Sukseen B.E.2540-2541
  Mr.Sompong Kanchanasunthon B.E.2541-2543
  Mr.Serbpong Raksasub B.E.2543-2547
  Mr.Verapon Voraviboon B.E.2547-2549
  Mr.Wartee Chewapaksopon B.E.2550-2551
  Mr.Adoondetch Kumpah B.E.2552-2553
  Mr.Jirawat Chawalit B.E.2553-2555
  Mr.Adoondetch Kumpah B.E.2555-2557
  Mr.Setthasit Nuwongsri B.E.2557-2558
  Maj.Wanit Somchart B.E.2558-2560
  Mr.Mongkol  Juengmankong B.E.2560-now.
 
 • ข้อมูลบุคลากร
  ผู้บริหาร
5 คน
  Executive
5 person
 
  ครู-อาจารย์
109 คน
  Teacher
109 person
 
  ครูพิเศษสอน
37 คน
  Hiringteacher
37 person
 
  พนักงานราชการ
25 คน
  Governmentemployees
25 person
 
  ลูกจ้างประจำ
7 คน
  Employees
7 person
 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 คน
  Employees
43 person
 
  เจ้าหน้าที่ (คนงาน)
17 คน
  Employees
17 person
 
  นักเรียน-นักศึกษา 4,258 คน   Student  4,258 person  
 
 
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
  จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด  4,258 คน    
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  2,611 คน    
  ประเภทวิชาพานิชยกรรม  1,178 คน    
  ประเภทวิชาคหกรรม  105 คน    
  ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  147 คน    
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  57 คน    
  ทวิศึกษา  72 คน    
  นักศึกษาปริญญาตรี  88 คน