ผลงานทางวิชาการ


ชื่อ - สกุล เจ้าของผลงาน ผลงานทางวิชาการ
นายสมนึก นิลพันธ์
(รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร)
งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนสำหรับชาวบ้านที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
อ.กรองทอง ต้นพรหม บทคัดย่อ
บทความ : การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ << ดาวน์โหลด>>
อ.ฤทธิเดช บุญตา
ระบบเสียง(3105-2005) << ดาวน์โหลด>>
อ.วรวัฒน์ บุญดี

A learning and Teaching Model using Project-Base Learning(PBL)
on the Web to Promote Cooperative Learning
(บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติ) << ดาวน์โหลด>>

อ.ดลชัย จันทรุทิน งานวิจัยเรื่อง :
(เอกสารชุดการเรียนรู้วิชาวัสดุก่อสร้าง)

บทคัดย่อ (.pdf)

ชุดที่ 1 วัสดุก่อสร้าง งานดิน หิน ทราย(.pdf)

ชุดที่ 2 วัสดุก่อสร้างงานไม้(.pdf)

ชุดที่ 3 วัสดุก่อสร้างปูนซีเมน (.pdf)

ว่าที่ ร.ต.ประกิต แสนสุข หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
(รหัส 2100-1002) สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
>>Download (.rar)
อ.สุริยา สาลีวัน รายงานการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง 2 รหัสวิชา 2106-2111 บทคัดย่อ(.pdf) << ดาวน์โหลด>>
อ.สุขสันต์  นาธงชัย

งานวิจัยเรื่อง :
(เอกสารชุดการเรียนรู้วิชาวัสดุก่อสร้าง รหัสวิชา 3121 2000)

>>Download (rar.)

อ.มังกร ปินะกาพัง

งานวิจัยเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

อ.ทวี  ละลอกน้ำ

งานวิจัยเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101-2101

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

อ.สำรอง  เมฆหมอก

งานวิจัยเรื่อง :
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2101-1009

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

อ.จำเริญ ศรีวะโสภา

งานวิจัยเรื่อง :
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องปรับอากาศ 2104-2106

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องปรับอากาศ 2104-2106  

ปกนอก-สารบัญ >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 1  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 2  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 3  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 4  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 5  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 6  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 7-8  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 9  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 10  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 11  >>ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 12-14  >>ดาวน์โหลด

เฉลย  >>ดาวน์โหลด

อ.วิจิตย์ แสงวงค์

งานวิจัยเรื่อง :
(เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 3101-2101 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์)

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

ส่วนนำ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์(.pdf)

ส่วนนำ (ต่อ) หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์(.pdf)

แผนการสอนหน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์(.pdf)

อ.จุมพล ชุมสงค์

งานวิจัยเรื่อง :
การสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องกลเบื้องต้น ( 3100 - 0009)

บทคัดย่อ (.pdf) >>ดาวน์โหลด

 

อ.นิพนธ์  สุวรรณเพชร

งานวิจัยเรื่อง:

เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ รหัสวิชา 2101-2008 

บทคัดย่อ  << ดาวน์โหลด>>