งานวันครูประจำปีการศึกษา 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 16 มกราคม 2557

.

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 20 ธันวาคม 2556

.

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 31 มกราคม 2556

.

การประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 10 มกราคม 2556

.

การประชุม อศจ. ยโสธร เรื่องการจัดงานสานสัมพันธ์อาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2556

.

พิธีการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 25 มกราคม 2555

.

การแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 26 ตุลาคม 2554

.

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ประจำปี 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554

.

การประชุมคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จ เป็นประจักษ์

ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 29 มีนาคม 2554

.

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 8 มีนาคม 2554

.

วันครู และการมอบโล่คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่ 16 มกราคม 2554

.

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ "นครพิงค์เกมส์"
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2553

.

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เยี่ยมชม และเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมองค์การวิชาชีพฯ งานแข่งขัน
ทักษะ และองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 16 ธันวาคม 2553

.

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

.

การศึกษาดูงานที่ประเทศจีน และนิทรรศกาล SHANGHAI EXPO 2010
ณ เมืองเชียงไฮ้ สาธารณะรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2553

.

คาราวานอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553

.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับ Touch screen
ในงานอุตสาหกรรม
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2553

.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 23 กันยายน 2553

.

การประชุมคณะกรรมการ อศจ.ยโสธร ครั้งที่ 4/2553
ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

วันที่ 15 กันยายน 2553

.

การประกวด Miss VOC ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

วันที่ 15 กันยายน 2553

.

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

วันที่ 15 กันยายน 2553

.

โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ณ ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ 16

วันที่ 3 กันยายน 2553

.

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 1 กันยายน 2553

.

ประชุมกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

วันที่ 25 สิงหาคม 2553

.

กิจกรรมวันครูโลก
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2553

.

การประชุมคณะกรรมการ อศจ.ยส. เรื่องการจัดกิจกรรมกีฬา อศจ.ยส.
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 6 สิงหาคม 2553

.

ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

.

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสนุกกับภาษาจีน
และคณะกรรมการเครื่องสีข้าวขาว
ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

การอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับอาชีวศึกษา-อีซูซุ
รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมวิชาชีพครูช่างไฟฟ้ากำลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2

ณ สนามกอล์ฟ ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2553

การอบรมเชิงวิชาการ โครงการยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย
Modernized Vocational Education 

ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ครั้งที่ 2  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 28 มิถุนายน 2553

การตรวจราชการแบบบูรณาการโดย ดร.ปรียานุช  จริยวิทยานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 24 มิถุนายน 2553

การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 18 มิถุนายน 2553

ประชุมคณะกรรมการ อศจ.ยส. ครั้งที่ 2/2553
และประชุมคณะกรรมการสนุกกับภาษาจีน
และเครื่องสีข้าวขาว

ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมาร
 
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2553

ประธาน อศจ.ยโสธร ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ณ ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องกล รุ่นที่ 2  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2553

พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
ณ ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ประธาน อศจ.ยโสธร ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
ณ ต.นาสไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 3 พฤษภาคม 2553

ประธาน อศจ.ยโสธร ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
ณ ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 30 เมษายน 2553

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วษท.บุรีรัมย์
วันที่ 25 เมษายน 2553

การรับสมัครมหาบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 24 เมษายน 2553

การฝึกอบรมยกระดับช่างชุมชน โครงการ Fix it Center  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 19-20 เมษายน 2553

พิธีเปิดศูนย์ตรวจรถ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
โดย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2553  

ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 9 เมษายน 2553

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น B.T.C.  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วันที่ 4 เมษายน 2553

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น A.T.C.  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2553

การประชุม อศจ.ยส. โครงการ Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2553  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 9 มีนาคม 2553

อศจ.ยส. ร่วมงานสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี 2553  
ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2553

การประเมินสถานศึกษา 3D ของอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ความคืบหน้าโครงการอาชีวศึกษา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์  

วันที่ 28 มกราคม 2553

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/53
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

วันที่ 28 มกราคม 2553

โครงการอาชีวศึกษา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร
เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ 

วันที่ 27 มกราคม 2553

อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ครบรอบ 38 ปี ยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
ณ ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ 16 จังหวัดยโสธร  

วันที่ 23 มกราคม 2553

โครงการอบรมวิทยากร เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

วันที่ 19 มกราคม 2553

งานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 19
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

วันที่ 17 มกราคม 2553

งานมอบโล่ "คนดีศรีอาชีวะ"
ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

วันที่ 16 มกราคม 2553

อาชีวศึกษาแข่งขันกีฬาวันครู "น้ำชี น้ำใจ สายใยสัมพันธ์" (กลางคืน)
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

วันที่ 15 มกราคม 2553

อาชีวศึกษาแข่งขันกีฬาวันครู "น้ำชี น้ำใจ สายใยสัมพันธ์"
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

วันที่ 15 มกราคม 2553

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาไฟฟ้า
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  

วันที่ 4 มกราคม 2553

.

อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร จัดโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ๗ วันอันตราย
ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓
ณ อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

อาชีวะ ร่วมใจ ต้านภัยหนาว มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม และเตาผิง แก่ประชาชน
ณ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

วันที่ 26 ธันวาคม 2552

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   

วันที่ 23 ธันวาคม 2552

อาชีวะ ร่วมใจ ต้านภัยหนาว มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม และเตาผิง แก่ประชาชน
ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   

วันที่ 18 ธันวาคม 2552

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19
ณ จังหวัดศรีสะเกษ   

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2554
ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   

วันที่ 2 ธันวาคม 2552

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

การแข่งขันวอลเล่บอลชาย
ระหว่างที่ม อศจ.ยโสธร พบกับ ทีม อศจ.ขอนแก่น
ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างที่ม อศจ.ยโสธร พบกับ ทีม อศจ.ร้อยเอ็ด
ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

การประกวด MissVocational Education Sport
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด
ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552

การประชุมคณะกรรมการจัดการประกวด Miss Vocational Education Sport.
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี   

วันที่ 30 ตุลาคม 2552

การสนทนาแนวทางการดำเนินงานบูรณาการทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด
  

วันที่ 29 ตุลาคม 2552

การประชุมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปี 2552   
วันที่ 22 ตุลาคม 2552

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเครื่องครัวแก่  นายจรัส   ม่วงทอง  บ้านท่าสมอ 
   

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
โดยการบริจาคทรัพย์สินและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ 
   

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
พิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
วันที่ 11 กันยายน 2552  

สรุปผลคะแนนการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
วันที่ 10 กันยายน 2552  

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 9 กันยายน 2552  

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 8 กันยายน 2552  

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 7 กันยายน 2552  

ดูภาพทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 4 กันยายน 2552  

ดูภาพทั้งหมด
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 3 กันยายน 2552  
ดูภาพทั้งหมด
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 2 กันยายน 2552  
ประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ประจำปีการศึกษา 2552

วันที่ 27 สิงหาคม 2552  
68 ปี อาชีวะไทย ก้าวไกลสู่อนาคต
ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2552  
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2552

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
ประกวดโครงการ Fix It Center ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 สิงหาคม 2552
ประชุม อศจ. ยโสธร  ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
โดย นายอดุลเดช  คำผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เป็นประธาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2552
ประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
โดย นายสมนึก  นิลพันธุ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
เป็นประธาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ประเมิน Fix it center ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร มอบทุนการศึกษา
ให้เด็กนักเรียน และสมทบทุนผ้าป่ารักบ้านเกิด ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน
ณ  โรงเรียนบ้านหนองคู  อ.เมือง  จ.ยโสธร

วันที่ 4 มิถุนายน 2552